Regulamin biblioteki

Aneks do regulaminu Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI, OBOWIĄZUJĄCE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, od 01.09.2020 r. do odwołania obowiązują następujące zasady:

 1. Osoby korzystające z biblioteki szkolnej, zarówno czytelnicy, jak i pracownicy, zobowiązane są do noszenia maseczki ochronnej i zakrywania nią ust i nosa.
 2. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego i co najmniej 1,5 metrowej odległości od innych osób. Wskazane jest korzystanie z biblioteki przed lub po lekcjach, co ograniczy tworzenie skupisk.
 3. Czytelnicy zobowiązani są do zachowania obowiązujących zasad sanitarnych, w tym częstego mycia lub dezynfekowania rąk.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do odłożenia na późniejszy terminu wizyty w bibliotece szkolnej w sytuacji złego stanu zdrowia, wskazującego na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy wykazują takie objawy, przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W takim przypadku przedłużenia terminu zwrotu książki, można dokonać przez dziennik elektroniczny.
 5. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Wskazane przez czytelnika materiały podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 6. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do kartkowych katalogów bibliotecznych. Zapytania informacyjne można zadawać poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do MCI.
 8. Wypożyczając zbiory biblioteczne czytelnik podaje swoje dane oraz tytuł i autora książki, którą chce wypożyczyć, co przyspiesza wydawanie wskazanego materiału i ogranicza kontakt czytelnika i bibliotekarza do minimum.
 9. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. Nie można wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przekazywać innym osobom.
 10. Czytelnik może wypożyczyć 3 książki, na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu, poprosić o przedłużenie terminu zwrotu.
 11. Jeżeli czytelnik jest chory, pozostaje w kwarantannie lub domowej izolacji zobowiązany jest do przedłużenia terminu zwrotu poprzez dziennik elektroniczny.
 12. Zwracając wypożyczoną książkę, należy zgłosić to nauczycielowi-bibliotekarzowi oraz zgodnie z poleceniem pracownika biblioteki, odłożyć ją w wyznaczonym do tego celu  pudełku. Do każdej zwracanej książki należy wcześniej włożyć kartkę z czytelnie zapisanym imieniem, nazwiskiem, klasą osoby dokonującej zwrotu.
 13. Ponieważ zbiory biblioteczne nie mogą podlegać dezynfekcji, wszystkie zwracane materiały, poddawane są kilkudniowej kwarantannie (minimum 3 doby lub zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi). Po zakończeniu kwarantanny, następują oględziny zwracanego egzemplarza oraz jego odpis z karty czytelnika i włączenie do zbiorów dostępnych dla użytkowników.
 14. Za wszelkie zniszczenia zwracanych zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest do odkupienia zniszczonego egzemplarza.
 15. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych oraz podręczników szkolnych i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego terminu oraz do bezwzględnego postępowania zgodnego z przekazanymi procedurami zwrotu.
 16. Podczas wypożyczania i zwrotu zbiorów bibliotecznych, należy unikać zbędnego dotykania powierzchni bibliotecznych. Powierzchnie użytkowane przez czytelników, poddawane są dezynfekcji, a pomieszczenie podlega w miarę możliwości systematycznemu wietrzeniu.
 17. Biblioteka szkolna promuje na swojej stronie internetowej, bezpłatne zasoby cyfrowe oraz otwarte zasoby edukacyjne, dostępne w sieci.
 18. Preferowaną formą wydarzeń bibliotecznych są działania on-line.
 19. W razie konieczności, kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem-bibliotekarzem odbywa się przez dziennik elektroniczny.
 20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej mogą ulec zmianie, poprzez dostosowanie ich do ogłoszonych aktualnych wytycznych i rekomendacji.Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
 • Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach

§ 1.

 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich opiekunowie prawni, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie zatrudnienia, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

§ 2

 1. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ               
 1. Biblioteka i czytelnia szkolna odgrywa ważną rolę w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 2. Podstawowym zadaniem biblioteki szkolnej jest rozbudzanie, rozwijanie i kształtowanie u uczniów zamiłowań i zainteresowań czytelniczych oraz nawyku czytania.
 3. Biblioteka szkolna tworzy warunki do utrwalania, pogłębiania i poszerzania wiadomości i umiejętności uczniów, zdobytych na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, tym samym kształtując u uczniów nawyk uczenia się.
 4. Biblioteka szkolna wspiera nauczycieli, a także podejmuje własne inicjatywy, w rozwijaniu u uczniów aktywności i samodzielności myślowej, w przygotowaniu ich do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, w wyrabianiu ich wrażliwości kulturowej oraz we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego.
 5. Biblioteka jest ośrodkiem pracy ucznia, nauczyciela, opiekunów prawnych ucznia, stwarzającym potrzebne warunki do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, tj. książka, czasopismo, źródła dźwiękowe, filmowe i elektroniczne.
 6. Biblioteka, we współpracy z wychowawcami klas, udostępnia uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe (warunki udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom określone są odrębnym regulaminem).
 7. Biblioteka szkolna tworzy dogodne warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 8. Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, opiekunami prawnymi uczniów, uczniami, samorządem uczniowskim, innymi bibliotekami oraz instytucjami promującymi czytelnictwo.
 9. Biblioteka organizuje różne konkursy, uroczystości i imprezy biblioteczne, kształtujące właściwe nawyki czytelnicze, rozwijające zainteresowania uczniów oraz ich właściwe postawy kulturowe i społeczne.

§ 3

 1. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 1. Nauczyciel biblioteki zobowiązany jest systematycznie zaznajamiać się z księgozbiorem szkolnym oraz nowościami wydawniczymi, pogłębiając swój poziom wiedzy zawodowej oraz doskonalić działalność biblioteki szkolnej.
 2. Nauczyciel biblioteki jest członkiem rady pedagogicznej szkoły i zobowiązany jest wykonywać zadania i obowiązki rady pedagogicznej oraz aktywnie uczestniczyć w pracy rady pedagogicznej.
 3. W zakresie pracy pedagogicznej do obowiązków nauczyciela biblioteki należą:
 4. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni;
 5. udostępnianie, we współpracy z wychowawcami klas, podręczników i materiałów ćwiczeniowych;
 6. organizowanie różnorodnych form rozwijających i kształtujących nawyki czytelnicze uczniów oraz promujących czytelnictwo;
 7. organizowanie różnorodnych form rozwijających i pogłębiających zainteresowania uczniów;
 8. organizowanie różnorodnych form rozwijających wrażliwość kulturalną, kulturową i społeczną ucznia;
 9. współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami, opiekunami prawnymi uczniów, uczniami, samorządem uczniowskim, innymi bibliotekami oraz instytucjami promującymi czytelnictwo, w celu kształtowania właściwych postaw i nawyków czytelniczych, rozwijania zainteresowań i zamiłowań czytelnicze u uczniów, a także kształtowania właściwych postaw kulturowych i społecznych;
 10. udzielanie porad bibliotecznych oraz praca indywidualna z czytelnikami;
 11. wdrażanie uczniów do swobodnego posługiwania się katalogami i innymi źródłami informacji bibliotecznej, w celu efektywnego dokonywania wyboru wypożyczeń;
 12. zaznajamianie uczniów z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki oraz egzekwowanie ich przestrzegania przez czytelników;
 13. wdrażanie zagadnień z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
 14. wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 15. przygotowanie materiałów do analizy czytelnictwa;
 16. przygotowanie materiałów do analizy pracy biblioteki szkolnej;
 17. W zakresie organizacji pracy, do obowiązków nauczyciela biblioteki należą:
 18. planowanie pracy biblioteki szkolnej;
 19. systematyczne uzupełnianie zbiorów biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem lektur szkolnych oraz ich selekcjonowanie;
 20. ewidencja nabytków;
 21. formalne i rzeczowe opracowanie nabytków;
 22. dbałość o zabezpieczenie i konserwacja zbiorów biblioteki;
 23. ewidencja wypożyczeń;
 24. właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczeń biblioteki; dbałość o efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz aktualność dekoracji i gazetek;
 25. protokolarne przyjęcie majątku biblioteki od swego poprzednika oraz protokolarne przekazanie majątku biblioteki swemu następcy;
 26. udział w pracach inwentaryzacyjnych wg poleceń dyrektora;

§ 4

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z BIBLIOTEKI
 1. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 2. Czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych w godzinach pracy biblioteki, w okresie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Okres ten zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko. Opiekun prawny może wypożyczyć książkę dla swojego dziecka. Nie można wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przekazywać innym osobom.
 4. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki, na okres 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 5. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu, poprosić o przedłużenie terminu zwrotu.
 6. Czytelnikowi, który przetrzymuje zbiory biblioteczne, może zostać wstrzymana możliwość wypożyczenia kolejnych książek, dopóki nie zwróci zaległych.
 7. Do dyspozycji czytelników jest księgozbiór podręczny, którego wykorzystanie dostępne jest na miejscu, w czytelni. Czytelnika obowiązuje zakaz wynoszenia poza teren czytelni zbiorów podręcznych.
 8. W czerwcu danego roku szkolnego biblioteka może wyróżnić najbardziej aktywnego czytelnika tytułem Czytelnika Roku.
 9. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu. Istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na czas ferii zimowych i letnich.
 10. Obowiązkiem wszystkich czytelników jest poszanowanie i troska o zbiory oraz wyposażenie znajdujące się w bibliotece i w czytelni. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Każdy czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone zbiory biblioteczne oraz za wszelkie szkody materialne, powstałe w wyniku niewłaściwego działania, bądź łamania zapisów niniejszego regulaminu.
 12. Za zniszczone lub zagubione zbiory biblioteczne czytelnik zobowiązany jest odkupić ten sam lub wskazany przez bibliotekarza egzemplarz.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do uzyskania wpisu na karcie obiegowej, potwierdzającego zwrot wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 14. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zapisów.

§ 5

 1. Uczniowie mogą korzystać z czytelni, w której przebywają tylko pod opieką nauczyciela-bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. Korzystający z czytelni zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 3. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść w miejsce wskazane przez bibliotekarza.
 4. Do dyspozycji użytkowników dostępny jest sprzęt multimedialny, którego wykorzystanie odbywa się zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 5. W sytuacji, gdy w czytelni przewidywana jest realizacja planowych zajęć dydaktycznych, odpowiedzialność za sprzęt oraz znajdujące się w czytelni mienie obejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad czytelnią.

§ 6

 1. jest korzystanie ze sprzętu multimedialnego w celach zarobkowych oraz  wykonywania czynności niezgodnych z prawem, a w szczególności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 2. się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
 3. obowiązujących zasad przepisów BHP oraz zapisów niniejszego regulaminu.

§ 7

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Zmian w regulaminie może dokonać rada pedagogiczna szkoły.
 3. Sprawy, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.