Dostępność

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13  im. Polskich Olimpijczyków w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13 im. Polskich Olimpijczyków w Żorach biblioteka.sp13zory.pl.  Rok publikacji strony internetowej: 2002 rok. Data ostatniej istotnej aktualizacji/modyfikacji: 10 marca 2020 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 24 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Guznowska. Kontaktować można się poprzez e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 32 435 74 92 wewn. 30.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.