Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Bohater literacki – międzyklasowy konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczyctego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto ustanowione w 1999 r. przez UNESCO, które obchodzimy 21 lutego. Data ta ma upamiętniać wydarzenia z 1952 r. i tragiczną śmierć pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Święto języka ojczystego przypomina o różnorodności językowej o tym, że język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Podkreśla także znaczenie troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego.

W ramach obchodów święta języka ojczystego w naszej szkole realizowane będą różne zadania projektowe. Także biblioteka szkolna włączyła się do realizacji projektu.

Jednym z działań jest międzyklasowy konkurs „Bohater literacki” dla klas 4-8, przywołujący różne postaci z literatury, rozwijając tym samym zainteresowania czytelnicze i kształtując kulturę czytelniczą uczestników. Wzmacnia także właściwą postawę wobec języka ojczystego oraz różnorodności językowej.

Regulamin konkursu „Bohater literacki”

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Żorach.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8  Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 4. Konkurs realizowany jest w wersji online.
 5. Zadanie konkursowe:
  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia postaci literackiej, za którą przebiera się jeden uczeń z każdej klasy i zgłoszenie takiej fotografii do konkursu (zadania realizowane są podczas zajęć zdalnych z wykorzystaniem TI).
  • Uczniowie wraz z wychowawcą klasy ustalają bohatera literackiego, jako postać pracy konkursowej.
  • Uczniowie wraz z wychowawcą wybierają jednego ucznia z klasy, który przebierze się za wybraną postać literacką oraz przygotowują wspólnie rekwizyty, strój itd. (wskazane zadania uczniowie wykonują indywidualnie i współpracują z zachowaniem reżimu sanitarnego).
  • Wybrany uczeń z danej klasy charakteryzuje się i przebiera za ustalonego bohatera literackiego, z ewentualnym wykorzystaniem przygotowanych przez klasę rekwizytów oraz przy wsparciu domowników wykonuje zdjęcie, starając się jak najatrakcyjniej przedstawić prezentowaną przez siebie postać.
  • Zdjęcia konkursowe nie mogą być poddawane edycji graficznej!
  • Wykonane zdjęcia uczeń prezentuje swojemu wychowawcy, przesyłając zgodnie ze wskazaniami wychowawcy.
  • Wychowawca klasy zatwierdza jedno wybrane zdjęcie jako praca konkursowa.
  • Wychowawca koordynuje przygotowanie pracy konkursowej i decyduje o wszystkich działaniach danej klasy podczas trwania konkursu.
 6. Nadsyłanie prac konkursowych
  • Każda klasa może przesłać tylko jedną pracę konkursową/jedno zdjęcie.
  • Termin nadsyłania prac konkursowych 22. 02. 2021 r. do godz. 14:00
  • Pracę konkursową zgłasza wychowawca klasy lub uczeń, przesyłając wskazane przez wychowawcę jedno zdjęcie konkursowe na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl podając następujące dane:
   • Temat wiadomości:
    • „Bohater literacki”
   • W treści wiadomości:
    • klasa
    • imię nazwisko ucznia przebranego za bohatera literackiego
    • za jaką postać literacką jest przebrany uczeń
    • utwór literacki, z jakiego pochodzi bohater literacki
 7. Warunek uczestnictwa w konkursie – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie projektowym „Bohater literacki” jest przesłanie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego wizerunek widnieje na zdjęciu konkursowym Oświadczenia, wyrażającego zgodę na uczestnictwo ucznia w konkursie, na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku. Oświadczenie to rodzic/opiekun prawny przesyła przez dziennik elektroniczny ze swojego konta na konto p. Edyty Guznowskiej.
  • Treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i znajduje się na końcu Regulaminu.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu:
  • Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostaną przedstawione w formie wystawy.
  • Jury oceni kreatywność, wkład pracy oraz pomysłowość rozwiązań i wyróżni trzy prace konkursowe.
 9. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców:
  • Wyniki konkursu „Bohater literacki” zostaną ogłoszone podczas finału Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, a także opublikowane na stronie internetowej.
  • Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni „Certyfikatem nietykalności”, którego regulamin stanowi odrębny dokument.
 10. Wszyscy uczestnicy projektowego konkursu „Bohater literacki” zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w związku z COVID-19 oraz dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych!
 11. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Dyrektor szkoły.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA

Ja, niżej podpisana/podpisany ..…(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia)….. będąc rodzicem/opiekunem prawnym córki/syna ….. (imię nazwisko ucznia)…..: 

 1. Wyrażam zgodę na udział córki/syna w konkursie projektowym „Bohater literacki”, organizowanym w SP-13 w Żorach w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z jego Regulaminem. 
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na nieograniczone i nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do konkursu fotografii oraz opublikowanie imienia i nazwiska córki/syna w materiałach związanych z konkursem.
 3. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku córki/syna na potrzeby projektu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w materiałach publikowanych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach oraz na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach, a także wystawach, gazetkach szkolnych oraz materiałach publikowanych i autoryzowanych przez Szkołę Podstawową nr 13 w Żorach w celach promocji akcji i działalności szkoły.
 4. Oświadczam, iż dysponuję zgodą wszystkich osób, znajdujących się na zdjęciach, przesłanych w konkursie „Bohater literacki”, organizowanym w SP-13 w Żorach, na upublicznienie ich wizerunku oraz biorę pełną odpowiedzialność za upublicznienie ich wizerunku.

..…Data, imię i nazwisko przekazującego oświadczenie…..

1 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)