Ulubiony bohater literacki – konkurs fotograficzny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

logo Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego, w naszej szkole organizowany jest konkurs projektowy dla uczniów klas 4-8: „Ulubiony bohater literacki„. Konkurs ten promuje literaturę dziecięcą i młodzieżową, podkreśla różnorodność językową świata oraz zwraca uwagę na ginące języki.

Konkurs „Ulubiony bohater literacki” jest częścią większego projektu, któremu towarzyszyć będą konkursy ortograficzne i literacki, zabawy słowne, połączone z zadaniami sprawnościowymi. Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w aktywnościach, które skupiając uwagę na istotnych celach projektu, zamienią Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w dzień pełen wyzwań i zabaw.

Regulamin konkursu „Ulubiony bohater literacki”

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8  Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która przedstawia ucznia przebranego za wybranego bohatera literackiego.
 4. Zdjęcie konkursowe nie może być poddawane edycji graficznej.
 5. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową/jedno zdjęcie.
 6. Format pracy konkursowej to plik JPG
 7. Pracę konkursową należy przesłać na adres e-mail naszej szkolnej biblioteki biblioteka.sp13zory@interia.pl
 8. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 04. 03. 2022 r.
 9. W treści wiadomości należy podać:
  • imię, nazwisko, klasę ucznia
  • tytuł i autor książki, z której pochodzi bohater literacki
 10. Kryteria oceniania prac konkursowych: oryginalność, kreatywność, podobieństwo ucznia do wybranej postaci (mile widziane rekwizyty, scenografia).
 11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
 12. Na zwycięzców czekają nagrody.
 13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie projektowym „Ulubiony bohater literacki” jest przekazanie przez uczestnika konkursu Oświadczenia, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Podpisane Oświadczenie można dostarczyć w następujący sposób:
  • przynieść wydrukowany dokument do biblioteki szkolnej;
  • przesłać przez dziennik elektroniczny z konta rodzica/opiekuna prawnego ucznia do p. Edyty Guznowskiej.
 14. Treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i znajduje się na końcu Regulaminu.

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA

Ja, niżej podpisana/podpisany ..…(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia)….. będąc rodzicem/opiekunem prawnym córki/syna ….. (imię nazwisko ucznia)…..: 

 1. Wyrażam zgodę na udział córki/syna w konkursie projektowym „Bohater literacki”, organizowanym w SP-13 w Żorach w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z jego Regulaminem. 
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na nieograniczone i nieodpłatne publikowanie zgłoszonej do konkursu fotografii oraz opublikowanie imienia i nazwiska córki/syna w materiałach związanych z konkursem.
 3. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku córki/syna na potrzeby projektu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w materiałach publikowanych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach oraz na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach, a także wystawach, gazetkach szkolnych oraz materiałach publikowanych i autoryzowanych przez Szkołę Podstawową nr 13 w Żorach w celach promocji akcji i działalności szkoły.
 4. Oświadczam, iż dysponuję zgodą wszystkich osób, znajdujących się na zdjęciach, przesłanych w konkursie „Bohater literacki”, organizowanym w SP-13 w Żorach, na upublicznienie ich wizerunku oraz biorę pełną odpowiedzialność za upublicznienie ich wizerunku.

..…Data, imię i nazwisko przekazującego oświadczenie…..

1 Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 oraz z 2020 r. poz. 288)