Regulamin akcji bibliotecznej „Jestem bohaterem…”

 1. Akcja „Jestem bohaterem…” kierowana jest do społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach: czyli do chętnych uczniów i ich rodziców/opiekunów i członków rodzin, a także nauczycieli i pracowników szkoły oraz ich członków rodzin. 
 2. Akcja nie jest konkursem oraz wykonanie prac, przesłanych podczas akcji nie będzie podlegało ocenie. 
 3. Zadaniem akcji jest: 
 • w kategorii zdjęcie bohatera książki: przebranie się ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły w wybraną postać bohatera książki oraz wykonanie zdjęcia;  
 • w kategorii zdjęcie scenka z bohaterem książki: przebranie się unia/nauczyciela/pracownika szkoły oraz ich członków rodzin w wybraną postać książki i pozostałych bohaterów scenki oraz wykonanie zdjęcia. 
 1. W akcji należy wysłać po jednym zdjęciu z obu kategorii lub po jednym zdjęciu z wybranej kategorii 
 2. Zdjęcia należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia (głównego bohatera zdjęcia)/nauczyciela/pracownika szkoły 
 3. W treści maila należy podać imię nazwisko głównego bohatera zdjęcia (czyli imię, nazwisko i klasę ucznia, imię, nazwisko nauczyciela lub pracownika szkoły), tytuł i autora książki z jakiej postać pochodzi, a także nazwę głównego bohatera, za którego uczestnik jest przebrany. Mile widziane także imiona pozostałych uczestników zamieszczonych na zdjęciach ze scenki, jak również osób pomagających wykonać pracę fotograficzną. 
 4. Zdjęcia należy przesłać do 25 V 2020 r. na adres biblioteki szkolnej: biblioteka.sp13zory@interia.pl  (zgodnie z Aneksem z dnia 11.05.2020 r.)
 5. Uczestnicy akcji „Jestem bohaterem…”, biorąc udział w akcji wyrażają zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie umieszczenie przesłanego zdjęcia na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz stronie internetowej SP-13 w Żorach, a także w wystawach szkolnych. Zdjęcia te wykorzystane będą przez bibliotekę i szkołę SP-13 w Żorach tylko w ramach akcji „Jestem bohaterem…” oraz promocji działalności biblioteki i szkoły. 
 6. Warunkiem udziału w akcji bibliotecznej “Jestem bohaterem…”, jest przesłanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia (załącznik 1) oraz przez nauczyciela i pracownika szkoły (załącznika 2), dotyczącego zgody na udział oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Poniżej zamieszczone wzory oświadczeń należy przesłać przez dziennik elektroniczny z własnego kontra do organizatora akcji p. Edyty Guznowskiej. 

Załącznik 1 

 • OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA (1) 

Ja, niżej podpisana/podpisany …(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia)….. będąc rodzicem/prawnym opiekunem córki/syna ….. (imię nazwisko ucznia)…..: 

 1. Wyrażam zgodę na udział córki/syna w akcji bibliotecznej “Jestem bohaterem…”; 
 2. Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku córki/syna na potrzeby akcji bibliotecznej “Jestem bohaterem…” w materiałach publikowanych na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz SP-13 w Żorach, a także wystawach szkolnych; 
 3. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na potrzeby akcji bibliotecznej “Jestem bohaterem…” w materiałach publikowanych na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz SP-13 w Żorach, a także wystawach szkolnych; 
 4. Oświadczam, iż dysponuję zgodą wszystkich osób, znajdujących się na przesłanych w akcji “Jestem bohaterem…” zdjęciach, na upublicznienie ich wizerunku oraz biorę pełną odpowiedzialność za upublicznienie ich wizerunku. 

Data, imię i nazwisko przekazującego oświadczenie 

Załącznik 2 

 • OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY (1) 

Ja, niżej podpisana/podpisany …(imię i nazwisko nauczyciela/pracownika szkoły)… 

 1. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku na potrzeby akcji bibliotecznej “Jestem bohaterem…” w materiałach publikowanych na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz SP-13 w Żorach, a także wystawach szkolnych; 
 2. Oświadczam, iż dysponuję zgodą wszystkich osób znajdujących się na przesłanych w akcji “Jestem bohaterem…” zdjęciach, na upublicznienie ich wizerunku oraz biorę pełną odpowiedzialność za upublicznienie ich wizerunku. 

Data i imię i nazwisko przekazującego oświadczenie 

(1) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231

Aneks do regulaminu z dnia 11.05.2020 r.:

Dodaje się punkty 10 i 11 o treści:

 1. Akcja “Jestem bohaterem” nie jest konkursem, jednak dla uczestników przewidziano nagrody w postaci uwag pochwalnych. Dziesięciu autorów najciekawszych prac, otrzyma uwagę pochwalną i + 10 pkt, natomiast pozostali uczestnicy akcji otrzymają, zgodnie ze Statutem Szkoły, uwagę pochwalną i + 5 pkt. 
 2. Termin akcji bibliotecznej „Jestem bohaterem” zostaje wydłużony do dnia 25.05.2020 r.